Mera Mångfald – ett hållbarhetsprojekt á la Stadskupan i Sävenäs

På senare år har staden blivit allt viktigare för den biologiska mångfalden eftersom städerna breder ut sig på naturens bekostnad. Både bland rikets miljömål och Göteborgs lokala miljömål finns “Ett rikt djur- och växtliv” noga specificerat. Den tätortsnära naturen ska värnas och göras tillgänglig för människan.

Av den anledningen ska Stadskupan under 2022-2025 genomföra en rad åtgärder för att främja biologisk mångfald. Området som kommer att få en ny levande flora och fauna är ett industriområde i Sävenäs.  

I projektet kommer även det arbetsintegrerande kooperativet VägenUt! att delta. Stadskupan och VägenUt! samarbetar redan idag då VägenUt! bygger höljen till bikupor. Nu kommer de även att vara med när det praktiska arbetet drar i gång på plats. 

För att kunna skapa bättre förutsättningar för att pollinatörer och inhemska arter att frodas på området kommer ett flertal åtgärder att genomföras:   

  • Upplägg av sandbäddar för ökad tillgång till boplats för vilda pollinatörer 
  • Bekämpa invasiva arter 
  • Plantera ängar 
  • Sätta ut insektshotell  
  • Utbildningssatsningar kring främjande av biologisk mångfald för de som ingår i projektet.  
  • Kommunikation och spridning kring projektets resultat.    

Kolla in Natursidan för att läsa mer om projektet.