Agenda 2030

Genom att samarbeta med Stadskupan är ni med och bidrar till de globala målen. Här kan du läsa om hur vi arbetar med Agenda 2030.

Globala målen nr.8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vår målsättning är att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och att verka för en arbetsmarknad med lika villkor för alla. Därför satsar vi på arbetsträning och samarbetar med bland andra Vägen ut! som hjälper oss att bygga produkter som främjar biologisk mångfald.

Globala målen nr.10

Minskad ojämlikhet

En hjärtefråga hos oss på Stadskupan är att motverka social och ekonomisk diskriminering på arbetsmarknaden. För att främja inkludering och kunskapsspridning håller vi i utbildningar och föreläsningar och samverkar med sociala företag. På så sätt vill vi också öka engagemanget för hållbarhetsfrågor.

Globala målen nr.11

Hållbara städer och samhällen

I takt med att städerna breder ut sig arbetar Stadskupan för att skapa bättre förutsättningar för stadens pollinatörer. Vi utnyttjar takområden för att göra plats åt fler stadsbin och vi arbetar aktivt för att skapa mer grönområden för vilda pollinatörer. Mer grönska i stadsmiljöer ger också bättre kvalitet på luften vi andas in.

Globala målen nr.12

Hållbar konsumtion och produktion

Stadskupan arbetar med lokala leverantörer, återbruk och inte minst lokalproducerad honung. Mål 12 handlar även om att alla ska ha information om vad som krävs för en hållbar livsstil och utveckling. På våra sociala kanaler sprider vi kunskap om biologisk mångfald, klimatutmaningar men också gröna, sköna satsningar.

Globala målen nr.13

Bekämpa klimatförändringarna

Biologisk mångfald är avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen och skapa resiliens mot klimatförändringarna. Genom vår samverkan med Naturvårdsverket, kommuner och vänföretag sätter vi press på stadsplanerare att prioritera grön infrastruktur – en förutsättning för pollinatörernas överlevnad. Grönskan reglerar även temperaturen, renar luften och minskar risken för översvämningar.

Globala målen nr.15

Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 utgör kärnan av Stadskupan och genom att samarbeta med oss bidrar du konkret till att främja den biologiska mångfalden. I projektet ”Mera Mångfald” anlägger vi bland annat sandbäddar och bekämpar invasiva arter i Sävenäs industriområde för att skapa bättre förutsättningar för vilda pollinatörer.

Redo att lansera din hållbara närmiljö?

Välkommen att kontakta oss för att utforska hur ert företag kan bidra till biologisk mångfald.